Sennacherib Prism 300-min.jpg

The six-sided Sennacherib cylinder