Senacherib translation.jpg

Translation of part of the six sided Sennacherib Cylinder